Zgodnie z zapisami zawieranych z mieszkańcami umów o zobowiązaniu do wniesienia wkładu własnego do projektu :Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły" informujemy, że

  • wpłaty wkładu własnego należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Czarnożyły
    Bank Spółdzielczy Ziemii Wieluńskiej O/Czarnożyły
    nr 50 9244 0003 0000 1283 2000 0270
  • w tytule przelewu należy wpisać nr umowy, imię nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości której wpłata dotyczy

Pięrwszą częśc wkładu własnego należy przekazać do dnia 15 lipca 2018 r., pozostałą kwotę do 15 listopada 2018 r.

W dniu 25 maja 2018 r. rozstrzygnięty został przetarg na realizację budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach właścicieli prywatnych oraz instalacji fotowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej, projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016 – 2020. 

Do postępowania przystąpiło dwóch oferentów, z których najkorzystneijszą ofertę złożyła firma Sanito z Warszawy. Wykonawca do 30 listopada 2018 r. w 247 gospodarstwach mieszkańców gminy zaprojektuje i zainstaluje kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Ponadto w roku 2019 obiekty Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody będą zasilane energią elektryczną z paneli fotowoltanicznych o mocy około 40 kW każda.

Wartość inwestycji po przetargu wynosi ponad 3 mln 640 tys. zł, koszty kwalifikowane w wysokości 85 % pokryte zostaną ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków niskiej emisji na terenie Gminy Czarnożyły.