herbRok 2021 r. dla samorządu Gminy Czarnożyły zakończył się realizacją zamierzonych planów i inwestycji. Podjęte zadania wraz z uzyskanym wsparciem finansowym pozwoliły na poprawę jakości życia mieszkańców całej gminy. Rok 2022 zapowada się równie pomyślnie, za sprawą już rozpoczętych robót, projektów nowych oraz pozyskanego dofinansowania. Przedstawiamy informację o zadaniach zrealizowanych w 2021 r. i tych które będą kontynuowane w roku kolejnym. 

Przebudowy i remonty dróg:

 • Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Gromadzice na działce o nr ewid. 7 - 395 797,89 zł + inspektor nadzoru 6 000,00 zł dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w ramach Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 154 200,00 zł
 • Remont drogi gminnej Nr 117454E Czarnożyły-Kąty - 1 180 820,02 zł + inspektor nadzoru 17 700,00 zł dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 959 563,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 220 000,00 zł
 • Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czarnożyły na działce nr ewid. 453 - 65 000,00 zł sfinansowanie z budżetu gminy
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 4535E Czarnożyły-Debina w miejscowości Leniszki – współfinansowane z powiatem wieluńskim – 180 000,00 zł
 • Projekt - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czarnożyły na dz. nr ewid. 596 i 607 - 25 830,00 zł
 • Projekt - Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól w miejscowości Raczyn na dz. nr ewid. 406/2 i 406/3 - 24 600,00 zł
 • Projekt - Przebudowa drogi na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Staw - 19 680,00 zł
 • Projekt - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Łagiewniki na działce nr ewid. 702 - 29 600,00 zł
 • Projekt – Przebudowa drogi powiatowej 4500E na odcinku od węzła drogi krajowej nr 45 do skrzyżowania z drogą 4545E w miejscowości Raczyn – współfinansowane z powiatem wieluńskim – 20 000,00 zł

Projekty grantowe i infrastruktura sportowa:
Dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na Plus” w miejscowościach:

 • Czarnożyły pod nazwą: „Wspólne gotowanie w Czarnożyłach” - 10.000 zł
 • Leniszki pod nazwą „Plac zabaw w Leniszkach sposobem na integrację pokoleniową” - 10.000 zł
 • Platoń pod nazwą „Wspólne gotowanie na świetlicy wiejskiej w Platoniu” (10.000 zł)

Dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura Sportowa Plus” – 55 000,00 zł wkład własny 20 000 zł

 • Boisko Czarnożyły – piło chwyty
 • Boisko Staw – kontener socjalny, trybuny, piłko chwyty

Gospodarka wodno-ściekowa:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Gromadzice II etap + inspektor nadzoru – 520 000,00 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi - 88 700,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek - etap III - planowane do zakończenie w 2022 r. 2 345 000,01 zł dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1 213 108,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej w Łodzi - 573 000,00 zł (pożyczka 401 100,00 zł + dotacja 171 900,00 zł)
 • Dostawa wodomierzy z odczytem radiowym - 150 921,00 zł z budżetu gminy
 • Rozbudowa stacji uzdatniania wody – 675 000,00 zł realizacja w roku 2022 r. – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 349 189,03 zł
 • Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Gromadzice – 11 000,0 zł z budżetu gminy
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach – 35 000,00 zł z budżetu gminy
 • Modernizacja przepompowani ścieków w m. Czarnożyły- Parcela – 11 000,00 zł z budżetu gminy,
 • Zakup kosiarki typu traktor na oczyszczalnię ścieków w Czarnożyłach - 22 000,00 zł z budżetu gminy
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły –Działy - 57 412,89 zł + nadzór 2 950,00 złz budżetu gminy
 • Projekt – Budowa budynku zaplecza magazynowo-socjalnego Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarnożyły – 25 000,00 zł z budżetu gminy
 • Projekt - Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czarnożyły - 6 949,50 zł z budżetu gminy
 • Projekt - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły Parcela I - 13 530,00 zł z budżetu gminy
 • Projekt - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły Parcela II - 17 000,00 zł z budżetu gminy
 • Projekt - Budowa studni głębinowej przy stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach - 8 610,00 zł z budżetu gminy
 • Projekt - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły osiedla - 7 000,00 zł z budżetu gminy

Projekty w oświacie:

 • Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnożyłach – 20 000,00 zł z budżetu gminy
 • Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach w ramach projektu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. w ramach Konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Szkolny ogród naszych marzeń" - 53 400 zł dofinansowanie – 48 000,00 zł
 • Laboratoria Przyszłości – projekty edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych w Czarnożyłach, Łagiewnikach i Wydrzynie – 130 000,00 zł dofinansowane z Ministerstwa Edukacji i Nauki
 • Projekt – Budowa budynku przedszkola i klubu dziecięcego przy Szkole Podstawowej w Wydrzynie - 75 000,00 zł z budżetu gminy

Odnawialne źródła energii:

 • Projekt - Rozbudowa Odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły – 30 000,00 zł z budżetu gminy

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż:

 • Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnożyły – 70 000,00 zł
 • Zakup i montaż bram wjazdowych do garażu OSP Czarnożyły – 18 000,00 zł

Obiekty gminne infrastruktury społecznej i sportowej:

 • Zakup altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Leniszki – 10 200,00 zł z budżetu gminy
 • Zakup i montaż ogrodzenia na działkę gminną w miejscowości Platoń – 30 000,00 zł z budżetu gminy,
 • Budowa placu siłowni napowietrznej w miejscowości Platoń – 15 000,00 zł z budżetu gminy.
 • Zagospodarowanie terenu gminnego w osiedlu mieszkaniowym „Wspólnota” w Czarnożyłach zadanie do realizacji w roku 2022 - 823 239,00 zł + nadzór 17 958,00 zł – dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich – 800 000,00 zł
 • Projekt – Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Czarnożyły – 23 000,00 zł z budżetu gminy

Dofinansowania Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

 • Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnożyły - (Kompleksowa modernizacja spójnego układu komunikacyjnego, poprzez przebudowę 7 dróg gminnych o łącznej długości ponad 4,5 km w miejscowościach Czarnożyły, Łagiewniki, Raczyn i Staw) – dofinansowanie 95% - 5 700 000 zł
 • Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Czarnożyły - (Budowa studni głębinowej, rozbudowa sieci wodociągowej, zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w m .Platoń, budowa zeroemisyjnego zaplecza magazynowo-socjalnego dla stacji uzdatniania wody, modernizacja przepompowni ścieków w Czarnożyłach) – dofinansowanie 95% - 4 655 000 zł

logomikroporady

 

 gops logo