Drukuj

b_200_150_16777215_00_images_2020_2020-07-03-obsolutorium-wojt-05.jpgW Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach 3 lipca 2020 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Czarnożyły poświęcona sprawozdaniu o stanie gminy i wykonaniu budżetu za rok 2019. 

Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski przedstawił wszystkim zebranym „Raport o stanie Gminy Czarnożyły za rok 2019 r.”, w którym zawarto obszerne informacje dotyczące działalności samorządu za ubiegły rok. Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Łabęcki otworzył debatę nad raportem, w której uczestnicy sesji wysłuchali wyjaśnień wójta na zadawane pytania. Radni jednogłośnie zaakceptowali raport o stanie gminy i udzielili wójtowi wotum zaufania.
Kolejnym punktem porządku sesji było omówienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za rok 2019. Z przedstawionego przez Skarbnika Gminy – Barbarę Cieślak sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 wynika, że dochody w kwocie 22 877 578,51 zł wykonane były w 100,84 % zaplanowanej kwoty. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 25 426 980,15 zł wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie wydatkowano środki w wysokości 23 893 841,23 zł co stanowi 93,97 % planu.
Największą pozycją po stronie wydatków są środki przeznaczone na pomoc społeczną oraz oświatę. Za ponad 30,51 % dochodów sfinansowano inwestycje na kwotę 7 290 596,88 zł i kwota ta jest najwyższa w historii samorządu Gminy Czarnożyły. Do najważniejszych wydatków majątkowych w 2019 r. zaliczymy:

Przebudowy i remonty dróg:

Projekty grantowe i infrastruktura sportowa:

Gospodarka wodno-ściekowa:

Projekty w oświacie:

Odnawialne źródła energii:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż:

Zadłużenie Gminy Czarnożyły na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 4 510 000 zł z tytułu kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi, co stanowi 19,87 % dochodów ogółem.
Po przedstawieniu sprawozdania, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Czarnożyły za 2019 rok. Przewodniczący Rady – Jerzy Łabęcki wraz z radnymi złożyli gratulacje oraz kwiaty na ręce Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy. Dziękując radnym za docenienie pracy w minionym roku, Wójt Gminy - Andrzej Modrzejewski stwierdził, że ten sukces jest wynikiem współpracy oraz podejmowania dobrych decyzji, zarówno ze strony rady, jak i wójta. Ponadto wyrazy podziękowania skierował do obecnych na sesji sołtysów, pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Raport o stanie Gminy Czarnożyły za rok 2019